DAGO, Dutch Association Geothermal Operators, viert haar 5 jarig jubileum met steun aan het Klimaatakkoord en aanbieding Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid aan de Green Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten

Den Haag, 28 november 2019

Saskia Hagedoorn, voorzitter van DAGO, overhandigt het eerste exemplaar van de gedragscode ‘omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten’ aan Annie van de Pas, vertegenwoordiger van de Green Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten en netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties
vlnr: Annie van de Pas, Eveline Rosendaal (EBN), Frank Schoof (Platform Geothermie), Saskia Hagedoorn

Met een ondersteuningsbrief uitgereikt aan Meindert Smallenbroek, Directeur Warmte en Ondergrond van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft DAGO steun aan het Klimaatakkoord tijdens een feestelijke bijeenkomst op 28 november 2019. DAGO organiseerde deze bijeenkomst ter gelegenheid van haar 5 jarig bestaan. Een andere belangrijke mijlpaal is de lancering van de Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten. Saskia Hagedoorn, voorzitter van DAGO, bood deze gedragscode aan aan Annie van de Pas, vertegenwoordiger van de Green Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten en Netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties.

Steun aan het Klimaatakkoord
Aardwarmte is een belangrijke energiebron voor de verduurzaming van de warmtevraag. DAGO en haar leden zetten zich in om de aardwarmtesector te versterken en de groei te versnellen op een veilige en verantwoorde werkwijze. De sector kent vele publieke en private stakeholders met wie DAGO nauw samenwerkt. Deze samenwerking is cruciaal om de ambitie van het Masterplan Aardwarmte in Nederland te realiseren. Samen met EBN, Stichting Platform Geothermie en Stichting Warmtenetwerk heeft DAGO in 2018 een Masterplan uitgewerkt en werken samen aan de uitvoering daarvan. DAGO committeert nu met de ondersteuningsbrief voor het Klimaatakkoord om verdere afspraken met publieke en private organisaties en andere betrokkenen te maken en uit te voeren, zodat de doelstellingen in het Klimaatakkoord worden gerealiseerd.

Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid belangrijke mijlpaal
In 2019 heeft DAGO namens haar (aspirant) leden, de bedrijven die in Nederland aardwarmte (willen) winnen, het initiatief genomen om deze gedragscode op te stellen. Deze gedragscode biedt richtlijnen aan operators om bewoners en bedrijven in de omgeving van een aardwarmteproject, de relevante gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en natuur- en milieuorganisaties te betrekken bij de voorbereiding en realisatie van aardwarmteprojecten. Om deze gedragscode te kunnen opstellen hebben wij 25 publieke en particuliere organisaties actief betrokken. Zij hebben met ons meegedacht en feedback gegeven. DAGO is verheugd en trots deze gedragscode te kunnen lanceren. Deze gedragscode wordt ondertekend door alle leden van DAGO. De leden van DAGO gaan de komende periode actief aan de slag met het toepassen van deze gedragscode. Annie van de Pas, vertegenwoordiger van de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten, is ook verheugd met deze gedragscode. “Het initiatief geeft aan dat de aardwarmtesector zich realiseert dat maatschappelijk draagvlak en participatie enorm belangrijk zijn voor een goede inpassing van aardwarmte in de omgeving. Het is positief dat de sector dit in een vroeg stadium onderkent en aanpakt.”

Over DAGO
DAGO, Dutch Association Geothermal Operators, behartigt het collectieve belang van aardwarmte operators in Nederland en draagt bij aan de veilige en verantwoorde ontwikkeling van Nederlandse aardwarmte. DAGO zet zich in gezamenlijkheid met de andere partners uit het Masterplan Aardwarmte in Nederland in voor de verdere uitwerking en uitvoering van een aantal belangrijke thema’s: rendabele projecten, veilige en effectieve operationele activiteiten, robuust maatschappelijk draagvlak, innovatie en aansluiting op warmtenetten. Een structureel veilige en verantwoorde winning van aardwarmte, voor zowel mens als milieu, heeft de hoogste prioriteit voor DAGO. De aardwarmte sector is relatief nieuw in Nederland en daardoor volop in ontwikkeling. Daarom zet DAGO in op de ontwikkeling van industriestandaarden en een gedragscode om deze veilige en verantwoorde werkwijze verder te borgen. DAGO wisselt ook veel kennis en ervaring onderling uit: met en tussen leden, met andere sectoren (andere vormen van mijnbouw en duurzame energieproductie) en op internationaal vlak. Tegelijkertijd is DAGO in direct contact met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat als bevoegd gezag en Staatstoezicht op de Mijnen als toezichthouder, om gezamenlijk tot passende nationale beleidskaders en continue verbetering van onze activiteiten te komen. DAGO is opgericht in 2014 en heeft inmiddels 30 leden. De leden produceren met 280 Megawatt gezamenlijk circa 4 PJ (PetaJoule) aardwarmte op 22 locaties in Nederland. Met deze hoeveelheid aardwarmte zouden 80.000 huishoudens verwarmd kunnen worden. Het DAGO bureau werkt met een vaste bezetting van 3 FTE en enkele vakspecialisten en 8 DAGO-werkgroepen.