Onze manier van werken

Volgens de hoogste standaarden

Veilig en Verantwoord

Een structureel veilige en verantwoorde winning van aardwarmte, voor zowel mens als milieu, heeft de hoogste prioriteit voor DAGO. Onze sector is relatief nieuw in Nederland en daardoor nog volop in ontwikkeling. Daarom zetten wij ons met onze industriestandaarden en gedragscode volop in om deze veilige en verantwoorde werkwijze verder te ontwikkelen.

Wij wisselen ook veel kennis en ervaring onderling uit: met onze leden, met andere sectoren (andere vormen van mijnbouw en duurzame energieproductie) en op internationaal vlak. Tegelijkertijd is DAGO in direct contact met het Ministerie van Economische Zaken als bevoegd gezag en SodM als toezichthouder, om gezamenlijk te komen tot nationale beleidskaders en te streven naar continue verbetering in onze operaties.

Bekijk onze veelgestelde vragen voor meer informatie.


Gedragscode

DAGO heeft een Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten ontwikkeld. De kern hiervan is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium wordt betrokken bij aardwarmteprojecten. Operators willen immers een goeie buur zijn in de omgevingen waarin ze aardwarmte winnen. Het doel van de gedragscode is eenduidige afspraken hoe de omgeving wordt betrokken bij plannen voor nieuwe aardwarmteprojecten.

Hiervoor werken DAGO en haar leden onder andere aan goede, heldere en begrijpelijke informatievoorziening en aan een goede verstandhouding met de buurt door samen te werken en zo zorg te dragen voor goede lokale inpassing van de projecten. Maatwerk is daarbij belangrijk omdat elke omgeving anders is. Daarvoor stellen operators ook een aanspreekpunt voor de omgeving per project aan. 

De gedragscode bindt de leden van DAGO aan een aantal basisprincipes over participatie en communicatie.  Zo kan de aardwarmtesector zich verder ontwikkelen en bijdragen aan de toekomst van een duurzame warmtevoorziening in Nederland. Op 28 november 2019 is het eerste exemplaar van de Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid overhandigd aan Annie van der Pas.

De gedragscode is beschikbaar via deze link.
Voor veelgestelde vragen over de gedragscode verwijzen wij u graag naar onze FAQ.

Industriestandaarden

De activiteiten voor het opsporen en winnen van aardwarmte worden beschreven en vastgelegd in industriestandaarden. De sector committeert zich hiermee aan een gestandaardiseerde werkwijze. In een industriestandaard wordt de meest actuele stand van zaken van de techniek gehanteerd. De standaard levert daarmee een bijdrage aan een veilige en verantwoorde ontwikkeling van aardwarmte.

Innovatie draagt bij aan het verbeteren van bestaande technieken en het ontwikkelen van nieuwe technieken. DAGO is actief betrokken bij verschillende onderzoeksprogramma’s, zoals de Kennisagenda Aardwarmte en MMIP. Onderzoeken worden begeleid en uitgevoerd door een samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en marktpartijen.

DAGO heeft onder meer een veiligheids-, gezondheids- en milieuzorgsysteem (VGM-zorgsysteem) voor aardwarmte ontwikkeld. Deze zijn ontwikkeld ten behoeve van de beheersing van veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s gedurende de levenscyclus van een aardwarmteproject. Ook wordt er veel aandacht besteedt aan het betrekken van de omgeving tijdens de verschillende fases van het project.